ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Τα αποτελέσματα του έργου όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων, παρουσιάζονται ανά λεκάνη απορροής ποταμού, όπως ακριβώς περιγράφεται στο αντικείμενο του έργου. Στην Εκτεταμένη Περίληψη γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των αποτελεσμάτων του έργου. 

 

 

Τα αποτελέσματα ανά λεκάνη απορροής του έργου είναι τα κάτωθι:

 

 

   

 

Για την παρουσίαση των λεκανών δημιουργήθηκαν οι κάτωθι χάρτες σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.), ομαδοποιημένοι κατά το δυνατόν για τη βέλτιστη παρουσίαση, με πληροφοριακά στοιχεία για κάθε λεκάνη καθώς και τις Σταθερές Θέσεις Δειγματοληψίας (Σ.Θ.Δ.) του έργου.

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της υδρογεωλογικής μελέτης και για την όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση από επιστημονικής απόψεως και βέλτιστης παρουσίασης των αποτελεσμάτων, λεκάνες που αναφέρονται ως αυτόνομες στα συμβατικά τεύχη, αλλά παρουσιάζουν κοινά υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, εντάσσονται ως υπολεκάνες σε μεγαλύτερες κύριες λεκάνες και εξετάζονται από κοινού. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι λεκάνες του έργου για το υδρογεωλογικό αντικείμενο ομαδοποιήθηκαν και παρουσιάζονται ως κάτωθι:

 

 

   

   

 

 

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού των ανωτέρω, δημιουργήθηκαν Υδρολιθολογικοί Χάρτες ανά Υδατικό Διαμέρισμα όπως αυτά καθορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010).