ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Λίμνη Καστοριάς, στην περιοχή του ΜαυροχωρίουΛίμνη Καστοριάς, στην περιοχή του Μαυροχωρίου  
  • Σαφής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της ποιότητας επιφανειακών και υπογείων αρδευτικών νερών της Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας (έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και σημαντικών προϊόντων αποικοδόμησης αυτών, ανόργανων ρύπων και άλλων φυσικοχημικών ποιοτικών χαρακτηριστικών και υδροχημικών παραμέτρων).

 

  • Συνεκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών και των σταθμών των υπογείων νερών και των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών των υδροφόρων οριζόντων, με στόχο τον εντοπισμό των πιθανών μηχανισμών κίνησης νερού και επομένως της διασποράς ρύπων.

 

  • Εντοπισμός των πηγών ρύπανσης, κυρίως των προερχόμενων από τις γεωργικές δραστηριότητες της κάθε λεκάνης απορροής, ώστε να αξιολογηθεί η συμμετοχή της γεωργίας στη ρύπανση των υδατικών πόρων για να παρθούν έγκαιρα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης της ποιότητας για τη βιώσιμη χρήση του φυσικού πόρου του νερού, όπως προβλέπεται από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΚ 60/2000.

 

  • Αξιολόγηση της χημικής ποιότητας των στραγγιστικών νερών γεωργικών περιοχών, για την επαναχρησιμοποίηση τους στην γεωργία για:

 

(α) τον περιορισμό της υπεράντλησης υπόγειων νερών ή / και της υπερκατανάλωσης επιφανειακών νερών για την τροφοδοσία αρδευτικών δικτύων των κατά τόπους οργανισμών (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ),


(β) την προστασία των υπογείων αποθεμάτων νερών (περιορισμό υφαλμύρινσης, νιτρορύπανσης, επιβάρυνσης με γεωργικά φάρμακα) και


(γ) την προστασία της ευαίσθητης πανίδας και χλωρίδας υγροτόπων στις λίμνες και στα δέλτα των ποταμών.

 Ποταμός Λουδίας, γέφυρα Π.Ε.Ο. Αθηνών - ΘεσσαλονίκηςΠοταμός Λουδίας, γέφυρα Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης
 

Ποταμός Πηνειός, γέφυρα Επ.Ο. Φαρκαδόνας-ΚεραμίδιΠοταμός Πηνειός, γέφυρα Επ.Ο. Φαρκαδόνας-Κεραμίδι

 
  • Έλεγχος της ποιότητας των στραγγιστικών νερών προκειμένου να διευρυνθεί η καταλληλότητα τους για αρδευτικούς σκοπούς, χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το έδαφος και η υπόγεια υδροφορία, με ταυτόχρονη προστασία της ποιότητας και εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

 

  • Παρακολούθηση της εξέλιξης της χημικής ποιότητας των αρδευτικών νερών, ύστερα από την εφαρμογή του Κανονισμού EC Νο 2076/2002, για την απόσυρση από τις Ευρωπαϊκές αγορές σημαντικού αριθμού δραστικών συστατικών γεωργικών φαρμάκων και την κυκλοφορία νέων με βάση την εφαρμογή της οδηγίας 414/91 και το Π.Δ 115 όπως αντικαταστάθηκαν με την νέα Οδηγία 128/2009ΕΚ και τον Νόμο 4036/ΦΕΚ 8 της 27-1-2012, αντίστοιχα.

 

  • Διατύπωση προτάσεων για τον καθορισμό αγροπεριβαλλοντικών δεικτών παρακολούθησης της ποιότητας νερών στην υπό μελέτη περιοχή.